-

Salgs– og leveringsbetingelser

Disse betingelser gælder mellem kunden og Gro&Co ApS, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt.

1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for Gro&Co ApS i 30 dage fra datoen for afgivelse.

1.2 Aftale er indgået, når Gro&Co ApS har modtaget kundens accept af tilbuddet.

1.3 Tilbud er betinget af, at arbejdet kan udføres som forudsat i tilbuddet.

1.4 Medmindre andet er aftalt, bærer kunden det fulde ansvar for, at opgaven er entydigt og udtømmende beskrevet. Elementer, der ikke er beskrevet, er ikke en del af opgavens omfang.

1.5 Eventuelle ændringer i opgaven, tidsplanen og/eller prisaftalen, skal for at være gyldige aftales skriftligt mellem Gro&Co ApS og kunden.

1.6 Hvis ikke der foreligger skriftligt godkendt tilbud, udføres al arbejde på tid efter gældende timepriser.

2. Pris og betaling

2.1 Alle priser er afgivet i danske kroner eksklusive moms.

2.2 Mindre opgaver faktureres ved opgavens aflevering. Løbende opgaver faktureres månedsvist. Større opgaver faktureres i takt med færdiggørelsesgraden.

2.3 Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage netto.

2.4 Hvis der foreligger ubetalte forfaldne fakturaer, kan Gro&Co ApS vælge at indstille arbejdet indtil de er betalt.

2.5 Priser baseret på fremmed valuta tager udgangspunkt i den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Gro&Co ApS forbeholder sig ret til, ved kursændringer før betaling, at ændre prisen tilsvarende.

2.6 Ud over den tilbudte eller aftalte pris kan Gro&Co ApS opkræve betaling for ekstraarbejde som følge af, at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

3. Levering

3.1 Levering sker på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes kundens handling eller undladelse samt omstændigheder beskrevet i pkt. 8.1.

3.2 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Gro&Co ApS’ leveringsforpligtelser fordyres, er Gro&Co ApS forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, hvis kunden er villig til at betale den af Gro&Co ApS beregnede merpris.

3.3 Hvis der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Gro&Co ApS leveringstidspunktet.

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

4.2 Der påløber renter fra forfaldsdagen efter gældende rentelov.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 Ophavsretten til koncepter, storyboards, kreative oplæg m.m. udviklet af Gro&Co ApS tilhører Gro&Co ApS og må ikke overlades til tredjemand, før kunden har accepteret et tilbud om køb.

6. Mangler

6.1 Gro&Co ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur.

6.2 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Reklamerer kunden mere end en måned efter levering af opgaven, mister kunden retten til at gøre manglen gældende.

7. Ansvar

7.1 I tilfælde af forsinkelse og mangler har Gro&Co ApS intet ansvar, hvis det skyldes:

  • Arbejdskonflikter af enhver art
  • Enhver omstændighed som Gro&Co ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner og anden lignende force majeure-situation

7.2 Gro&Co ApS hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.

7.3 Gro&Co ApS har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Gro&Co ApS sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Gro&Co ApS skadesløs for et sådant ansvar.

8. Underleverandører og 3. parts systemer

8.1 Gro&Co ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører, som vil være underlagt tavshedspligt på samme vis som Gro&Co ApS.

8.2 Gro&Co ApS er ikke ansvarlig for ændringer og opdateringer i 3. parts systemer, der påvirker driften af en opgave udført af Gro&Co ApS og forbeholder sig retten til at viderefakturere eventuelle udgifter, der måtte være forbundet hermed.

9. Købeloven

9.1 Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole, ved Retten i Herning i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Den internationale købelov finder ikke anvendelse.

10. Persondata

10.1 Kunden er ansvarlig for at iagttage oplysningspligten iht. Persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes i Gro&Co Aps’ arbejde for kunden.

11. Tavshedspligt og referencer

11.1 Gro&Co ApS forpligter sig til ikke at videregive oplysninger, som kommer til virksomheden og medarbejdernes kendskab i forbindelse med udførelse af konkrete opgaver og om samarbejdet i øvrigt, til tredjepart.

11.2 Gro&Co ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden og opgaven som reference, herunder at vise eksempler på opgaver, medmindre kunden angiver andet.

12. Tvister

12.1 Enhver uløselig uoverensstemmelse mellem kunden og Gro&Co ApS afgøres ved domstolene efter dansk ret ved de almindelige danske domstole ved Retten i Herning.

Ret til ændringer forbeholdes.

Senest ændret: Juni 2022